Erfarenheter och utformning av felmeddelanden vid insamling av matavfall

I en rapport har samtliga kommuner med insamling av matavfall tillfrågats om utformning av felsorteringslappar samt erfarenheter kring införandet av insamlingssystemet.

Knappt hälften svarade och felkällorna varierar. Det är även vanligt att nedanstående fel medför extra kostnader för fastighetsägaren. Hela rapporten finner du på vår hemsida.

Tidigare rapporter visar även att med kvarn så är insamlingsvolymen väsentligt högre, upp till 240%  mer matavfall jämfört med påse/ kärl.

Matavfallsinsamling med påse i separata kärl

  • Felplacerade kärl
  • Felsorterat (sällan)
  • Endast lite matavfall i kärlet, dvs att en del matavfall läggs bland det brännbara avfallet
  • Att det ligger brännbart avfall i kärlen för matavfall
  • Att kärlen är felvända trots att kärlen har lock-i-lock
  • Att kärlen är för tunga
  • Mycket blött avfall i papperspåsen orsakar fastfrysning
  • Alldeles för mycket mat (och förpackningar) i det brännbara kärlet
  • Plastpåse runt papperspåse ibland

Matavfallssystem utvald deltagare i MACRO projektet!

Som en av två teknikutvecklare har Matavfallssystem AB blivit utvald som deltagare i MACRO projektet.

Matavfallssystem AB:s uppdrag är att ta fram sorterande och vatteneffektiva uppsamlingssystem för flerbostadshus.

Projektet har nyligen erhållit stöd från VINNOVA med målet ”Utveckling av hållbara, robusta system för tillvaratagande och förädling av stadens organiska restprodukter ska ge goda förutsättningar för matens kretslopp.” Övriga deltagare är Avfall Sverige, JTI, Stockholms Stad, Mälarenergi, Kommunalteknik, m.fl.

Projektets sammanfattning
Det organiska avfallet från hushållet, mat- och toalettavfall, innehåller resurser som näring och mullbildande ämnen som bör återföras till åkermark och utgör en resurs för energiproduktion. Projektet ´MACRO MAt i Cirkulära RObusta system´ har som målsättning att under tiden för ett steg 2-projekt, utveckla system och teknik för den tätbebyggda storstaden som i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och i H+ Helsingborg. Under denna tid kommer hus och lokal infrastruktur för hantering av matavfall och avloppsströmmar färdigställas.

Läs mer på:

http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Norra-Djurgardsstaden-/Avfallsprojektet-MACRO-far-forskningsmedel/