Bästa Kund, 

I enlighet med Distansavtalslagen tillämpningar så följer nedan information och avtal angående din beställning från oss som utförande företag.

Det kanske kan tyckas märkligt men anledningen är ett antal fall där Beställaren (privatkund) har beställt en tjänst som därefter har levererats av Utföraren, i enlighet med beställningen.

Då Utföraren inte har informerat om Distansavtalslagens delar kring ångerrätt så har detta orsakat tvist.

Som företag och medlem i flera olika branschorganisationer så följer vi självklart de regler, förordningar och avtal som finns på marknaden.

Den troligen oavsiktliga konsekvensen av Distansavtalslagen har i några fall blivit att Beställaren har utnyttjat ett lagrum till sin fördel. Rent konkret så har man fått en tjänst utförd (inglasning av balkong resp ommålning av ett hus) men utnyttjat det faktum att Utföraren inte har informerat om Distansavtalslagen. Rent praktiskt blir det väldigt komplicerat att göra de utförda arbetena ogjorda när Beställaren långt efter utförd entreprenad ”ångrar sig” och då kräver återbetalning av det utförda arbetet genom att häva entreprenaden. 

Länk till Distansavtalslagen:

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20050059.htm

 Vänligen, 

Joakim Andreini

VD Matavfallssystem AB

 

Information och överenskommelser angående ångerrätt m.m. enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) (”distansavtalslagen”) finns i vissa fall en ångerrätt för konsumenter när dessa bl.a. låter utföra tjänster. På Konsumentverkets webbplats (Konsumentverket.se) finns en ångerblankett som konsumenter kan använda när konsumenter vill använda sig av denna ångerrätt.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda ovan nämnd ångerblankett men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla eventuella betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. En återbetalning kommer inte att kosta dig något.

Om du bett att tjänsten ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Beställaren bekräftar följande

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av informationen i denna handling och att jag fått denna handling.

Jag medger att återbetalning vid utövande av ångerrätten kan ske genom det betalningsmedel som näringsidkaren bestämmer och inte enbart genom det betalningsmedel som jag själv använt för den inledande affärshändelsen.

Jag samtycker till att denna information ges till mig i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mig än i en handling.

Jag samtycker till att en kopia av avtalet eller en bekräftelse på det, när avtalet har ingåtts, kan ges i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mig än i en handling.

Jag samtycker till att tjänsten börjar utföras och går med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten fullgjorts.

Jag begär att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen. Näringsidkaren är emellertid inte skyldig att börja utföra tjänsten under ångerfristen om detta inte följer av avtalet.

Jag accepterar samtliga villkor i denna handling.

                                                                             

Beställaren:

Privatperson som muntligen, skriftligen eller digitalt avtalar om installation av Matavfallssystems tjänster och produkter.

Utföraren:

Matavfallssystem AB

559000-0120

 

Ulvsundavägen 176 B

16867 Bromma

 

Joakim Andreini VD