Varför en avfallskvarn från Matavfallssystem?

Avfallskvarnen har blivit ett praktiskt och populärt hjälpmedel i hemmen. Särskilt i storstäder och äldre bebyggelse som ett alternativ till att sopsortera och där det kan vara trångt och bökigt att få plats med moderna soprum. Sveriges regering har gemensamt beslutat om ett insamlingsmål för matavfallet i vårt land. T.o.m 2018 ska hela 50% av allt matavfall samlas in för att sedan processas till biogas. Det är respektive kommun som beslutar kring de olika metoderna och i större städer blir det nu allt mer vanligt att det är krav på avfallskvarn som insamlingsmetod, exempel är t.ex. Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Oceanhamnen i Helsingborg och området Sorgenfri i Malmö.

Fördelen med avfallskvarnar är att de är smidiga att använda, förenklar hushållsarbetet och har en högre insamlingsgrad än alternativa system – det är helt enkelt ”Lätt att göra Rätt”.

Så funkar det - avfallskvarn

Det finns i princip 3 huvudargument för att samla in matavfallet med avfallskvarn – Miljö – Ekonomi – Bekvämlighet

Miljö

Sopförbränning minskar

Förbränning är den vanligaste metoden att hantera våra sopor på. När blöt matavfall blandas med torra brännbara material blir förbränningen sämre, restprodukten läggs även på deponi där metangas bildas vilket har stor påverkan på miljön. Metangas släpps inte ut i atmosfären vid rötning då denna tas tillvara i vid biogasproduktionen.

Minskade transporter

Idag transporteras majoriteten av vårt avfall med lastbilar vilket innebär stora mängder avgaser och buller. Det finns även risker med tung trafik i bostadsområden samt att sophanteringen är en tung arbetsuppgift. Med avfallskvarn sker transporten automatiskt dygnet runt i vårt avloppsnät.

Köksmiljön förbättras

När du kör ditt matavfall i kvarnen. Flugor, ohyra, dålig lukt och läckande soppåsar minimeras. Dessutom behöver du inte gå ut med soporna lika ofta!

Soprumsmiljön förbättras

Skadedjur som råttor och gnagare minskar drastiskt när deras föda försvinner vilket såklart även minskar behovet av t.ex. råttgift i närområdet. Det är en vanlig missuppfattning att avfallskvarnar ökar mängden råttor i avloppssystemet men det är precis tvärt om då dessa är gnagare vilket innebär att de inte kan tillgodogöra sig de små bitar av matavfall som rinner i avloppsnätet. Mer om detta finns att läsa i flera rapporter som du kan hitta på vår hemsida.

Biogas och gödsel

När avfallet anländer till reningsverket skiljs det malda avfallet från vattnet och rötas sedan i en rötgaskammare där biogasen utvinns. När rötningen är färdig kan det överblivna rötslammet användas till produktion av gödningsmedel vilket gynnar kretsloppet och minskar utsläpp av konstgödsel. Det är samma process som sker om matavfallet har transporterats med lastbilar – det enda som skiljer är hur avfallet transporteras från ditt hushåll till biogas-anläggningen.

Biogasförbränning

I t.ex. bussar och bilar ökar inte växthuseffekten eftersom biogas inte innehåller sot och tungmetaller och i övrigt är giftfri. Det är därför ett mycket bättre alternativ jämfört med t.ex. bensin och diesel.

Ekonomi

ROI – I normalfallet räknar man hem en investering i matavfallskvarn på 4-5 år. Då priser, modeller och hämtningsavgifterna varierar så varierar detta från fall till fall.

Avfallstaxan minskar

Oavsett om du bor i villa eller flerfamiljshus så betalar du för sophämtningen, antingen per vikt eller volym. Den avgift som du betalar för hämtningen av sopor kan minska i de kommuner som på ett proaktivt sätt vill bidra till installation av avfallskvarnar och därmed en förbättrad miljö. Matavfall är relativt tungt då det till stora delar består av vatten. Genom att installera avfallskvarn minskar du mängden avfall som ska hämtas och därmed både vikten och volymen. Olika kommuner har olika debiteringsmodeller för sophanteringen och det är inte ovanligt att man kan spara upp till 40% av kostnaden genom att installera avfallskvarn.

Beroende på kommun så skiljer sig avfallstaxan, men oavsett vart du bor så tenderar avgifterna att öka från år till år.

Värdet på din bostad ökar

Avfallskvarn är ett bekvämt redskap i hemmet som ökar värdet på din bostad.

Bekvämlighet

Det finns en mängd bekväma fördelar med att använda en avfallskvarn i hushållet jämfört med traditionell sophantering.

  • Mindre sopor som behöver bäras ut.
  • Snabbt, enkelt och hygieniskt
  • Du behöver inte rengöra soprum och sopkärl.
  • Du slipper lukten av gammalt matavfall.
  • Mindre slitage i trapphallar och genomgångsutrymmen (gäller flerfamiljshus)