Matavskiljare

Ett matavfallssystem består i princip av två olika delar – matavskiljaren och fettavskiljaren. Dessa är dimensionerade utifrån verksamhetens art och storlek. Detta innebär att man även kan komplettera en befintlig fettavskiljare med en matavskiljare och man får då ett komplett matavfallssystem.

Matavskiljaren samlar upp matavfallet från restaurangens verksamhet, som sedan hämtas med slambil för vidare transport till biogasframställning och biomullsproduktion.

Dimensionering:

Dimensioneringen av matavskiljare sker i normalfallet utifrån verksamhetens art och storlek.

Vi rekommenderar ACO-Nordics avskiljare och hjälper gärna till med dimensionering och utrustningsval!

FÅ HJÄLP MED DIMENSIONERING

Inomhus eller mark?

Matavskiljartanken placeras oftast tillsammans med fettavskiljaren och dessa kan då vara installerad antingen inomhus eller nedgrävd på frostfritt djup utomhus. Det är oftast storleken på verksamheten och därmed hur matavfallssystemet är dimensionerat samt installationsförutsättningarna som avgör vilken modell och lösning som är lämplig.

Båda typerna installeras i normalfallet i en nivå under verksamheten för att på så sätt generera självfall mellan köket och fettavskiljaren. Matavfallssystemet har förutom inkommande och utgående flöde även anslutningar för avluftning och tömning. Systemet kan med fördel kompletteras med värmeväxlare som på så sätt tillvaratar energin i fettavskiljaren.

Systemet kan med fördel kompletteras med värmeväxlare som på så sätt tillvaratar energin i fettavskiljaren.

FÅ HJÄLP MED DIMENSIONERING

Rekommenderad leverantör!

Stockholm Vatten och Avfall tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag.

Matavfallssystem AB blev utvald till att vara en av deras rekommenderade leverantörer, vilket vi är mycket stolta över!

Gratis feedback.

Behöver du hjälp med val av rätt lösning?