Rapporter

Här publicerar vi det rapporter om avfallskvarnar och miljö som getts ut de senaste åren. Så fort nya publiceras så dyker dom upp här. Här vi missat någon rapport? Tipsa oss gärna på info@matavfallssystem.se

Avfallstaxa 2012 – Stockholm

Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR – 2008, 2009

Ladda ner pdf (2.43MB)

Avfall blir energi – fakta om biogas 2008

Avfallskvarnar – Ett hållbart alternativ för ökad
biogasproduktion vid Käppalaverket?

Avfallskvarnar tar hand om
matavfall i Malmö

Avfallskvarnar – systemlösning eller återvändsgränd?

Biologisk behandling av
matavfall med avfallskvarn

BOA slutrapport

Ladda ner pdf (1023kb)

BOA – Delrapport Transporter 2009

Conclusions – Hollandsk rapport från 1996

DN – Den som inte matsorterar får betala mer

ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY OF FOOD WASTE DISPOSERS

Expressen 7 Juli

Köksavfallskvarnar – Ett behandlingsalternativ för blött organiskt avfall?

Food Waste Disposers – Effects on Wastewater Treatment Plants

Försök med matavfallskvarn i restaurang och storköksmiljö – Stockholm september 2011

Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar

GTS-processor Johan Skytteskolan

Hantering av matavfall i storkök – ett pilotförsök

Hantering av matavfall – en systemstudie i Göteborgs stad

Inventering, insamling och behandling av bioavfall i Sundsvallsregionen.

Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar…

Integrerat beslutsstöd för uthålliga VA-system Fallstudier inom MIKA-projektet i Surahammar och Södertälje kommun

ISE – Life Cycle Summary 2011

Kartläggning av utvecklingsarbete samt problem vid olika insamlingstekniker för matavfall

Källsortering och insamling av biologiskt nedbrytbart avfall

Koksavfallskvarnar – Fastighetsagarna Stockholm Sweco 2010

Köksavfallskvarnar – En teknik för uthållig resursanvändning?

LGA – The potential of food waste disposal units to reduce costs

Matavfallskvarnar – Långtidseffekter på ledningsnät

Matavfallskvarnar – Ett alternativ för ett framtida Kiruna

Miljöbilar i Stockholm – Frågor och svar om biogas

Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering

Mätning av metanpotentialen hos slam på Henriksdal och Bromma

OM KÖKSAVFALLSKVARNAR TILLÅTS I GÖTEBORG – Tekniska och ekonomiska konsekvenser

PPS – Food Waste Disposers 2011

Smedjebacken – Kvarnar i köket tar hand om komposten

Svartvatten Skogaberg

Svenskt Vattens och Stockholm Vattens syn på avfallskvarnar innehållande silver

Spridning av avloppsslam på åkermark

Systemstudie avlopp Goteborgs stad 2007

Tips och råd med kvalitetsarbetet vid insamling av källsorterat bioavfall

Systemstudie rörande insamling och behandling av lättnedbrytbart organiskt avfall i Malmö

Stockholm Vattens förstudie om förutsättningar, möjligheter och konsekvenser av införande av KAK i hushållen i Stockholm

The Impact of Food Waste Disposers in Combined Sewer Areas of New York City

Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm

Utvärdering av funktion på slam- och fettavskiljare – Star Bowling, Göteborg

Waste Management 1994

Wisconsin Study 1998

Återvinning av näringsämnen ur svartvatten – utvärdering projekt Skogaberg

Ökad matavfallsinsamling för ökad biogasproduktion i Stockholms län

Ladda ner pdf (2.43MB)